Spracovanie osobných údajov

Ochrana osobných údajov (GDPR)
Pretože si vážime Vašu dôveru, kladieme si za cieľ v našej spoločnosti Globalmall s.r.o. chrániť Vaše dáta a súkromie. Chceme, aby ste si mohli byť úplne istí, že s Vašimi osobnými údajmi nakladáme nielen podľa súlade s povinnosťami vyplývajúcich z právnych predpisov týkajúcich sa ochrany súkromia, ale aj s náležitou starostlivosťou a morálne zodpovednosťou. Dáta, ktoré vznikajú používaním nášho internetového obchodu, používame preto, aby sme mohli zlepšovať naše služby a poskytovať kvalitný servis.

Správcom osobných údajov je:

Globalmall s.r.o.

Varšavská 715/36

120 00

Praha 2

 

IČO: 06052008

DIC: CZ06052008

Účely spracovania:

vybavenie objednávky
vybavenie reklamácie
zodpovedanie otázok
cielená ponuka tovaru a služieb
marketingové akcie

 

Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje starostlivo chránime a aby sme Vám mohli poskytnú ten najlepší servis, používame kvalitné nástroje tretích strán. Tieto nástroje spracovávajú časť Vašich údajov, ale vždy dohliadame na to, aby každá služba, s ktorou spolupracujeme, spĺňala taktiež všetky podmienky a bola v súlade s GDPR.

Naše webové stránky zároveň využívajú službu Google Analytics, ktorá zaznamenáva správanie návštevníkov.

 

Google US Analýza správanie a návštevnosti, on-line reklama

facebook US

Analýza správanie a návštevnosti, on-line reklama, zákaznícka podpora

Seznam.cz CZ

On-line reklama

PPL doručenie objednávok

FIO CZ On-line platobná brána

Shoptet.cz CZ

Vytvorenie a tvorba eshopu

Pohoda (účtovný program) CZ Účtovníctvo

 

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je Balentes Group Czech s.r.o. IČ 06052008 so sídlom Českobrodská 444 Praha 9 190 12 (ďalej len: "správca").
Kontaktné údaje správcu sú

 

Adresa: Globalmall s.r.o.

Email: globalmall@email.cz

Telefón: 722 222 661 (Pracovný čas telefónu PO-PIA 10:00 - 14:00)

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
Účelom spracovania osobných údajov je
vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.
Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby
podieľajúce sa na dodanie tovaru a realizáciu platieb na základe zmluvy,
zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
zaisťujúce marketingové a účtovné služby.
zasielanie newsletterov
Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte
právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.
Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.
Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / a s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.